Комуникационнен интерфейс ТЕМЕО за предаване на данни, базирани на биосензори

Предоставяне на програмен код в първичен вид (C, C#, SQL) и конфигурационни файлове, служещи като база за бъдещо развитие на системи за отдалечено наблюдение на пациенти.
Функционалните възможности на телеметричния модул са следните:

–          Постоянно изпращане на ЕКГ.

–          Оценка на физическото натоварване с вграден 3D акселерометър.

–          Бутон за събития.

–          Данните се предават безжично в рамките на покритието на GSM оператора в страната и чужбина.

–          Данните се получават и съхраняват в специализиран сървър.

–          Директен достъп през интернет или специализиран софтуер.

–          Автоматичен анализ на QRS комплекса.

–          Автоматичен анализ на ритъмни и проводни нарушения.

–          Генериране на автоматичен отчет.

–          Лекарят има достъп до данните, без да се налага устройството да е налично при него.

–          Продължително наблюдение на пациенти с ритъмни и проводни нарушения.

–          Продължително наблюдение на пациенти с неуточнени синкопални нарушения.

–          Проследяване на пациенти след инвазивни и неинвазивни кардиологични интервенции.

Партиден номер:  #YL4002610

Цената на годишен лиценз се изразява в 3500EURO без начислен ДДС.